Уникальные научные обьекты


Орол буйи археология музейи археология, антропология ва нумизматика коллекциялари йигиндиси» ноёб объекти хакида

МАЪЛУМОТНОМА


1. Илимий муссаса номи
УзРФА КБ Коракалпок гуманитар фанлар илмий-тадкикот институти

2. Ноёб объект номи
«Орол буйи археология музейи археология, антропология ва нумизматика коллекциялари йигиндиси» ноёб объекти

3. Ноёб илимий объектнинг асосий конструктив, технологик ва техник-эксплуатацион курсаткичлари.
Хозирги вактда «Орол буйи археология музейи археология, антропология ва нумизматика коллекциялари йигиндиси» ноёб объекти томонидан археологик экспедициялар томонидан топилган экспонатларни реставрация ва консервациялаш ишлари бажарилмокда. Бугунги кунда ноёб объектнинг асосий йуналиши Акчахон-калъа ёдгорлигидан топилган Марказий Осиёдаги энг кадимги деворий расмлар колдикларини реставрациялаш ва ноёб объект тасарруфидаги Орол буйи археологияси музейи фаолиятини олиб боришдан иборат. Бу уз навбатида республикада ички ва ташки туризмнинг ривожига уз хиссасини кушиб келмокда.

4. Ноёб илимий объектнинг илимий фаолият учун алохида ахамиятга эгалиги, илимий тадкикот ишларининг савияси, жахон андозалари даражасига кутаришда мухим урин тутиши.
Ноёб объект реставраторлари ОТМ ва музейлар археологлари билан якиндан хамкорлик килиб келмокда, уларнинг илмий ва ижодий ишларида якиндан ёрдам бериб келмокда. Музейларда археологик кургазмаларни ташкиллаштиришда фаол иштирок этмокда.

5. Давлат илимий-техник дастурлари доирасида олиб борилаётган фундаментал ва амалий тадкикотлар учун зарурлиги.
Гуманитар институт томонидан олиб борилаётган барча илмий тадкикотларда фаол иштирок этиб келмокда.

6. Ноёб объектдан бошка муассасаларнинг фойдаланиш холатлари.
Ноёб объект тасарруфидаги экспонатлар Фанлар академияси ва ОТМ ёш изланувчиларининг илмий фаолияти билан шугулланишига ката хисса кушиб келмокда.


Ноёб объект рахбари: В.В.Ягодин.


Тозаланганнан кейинги куриниши

Реставрация жараёнидаги холат

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ