Уникальные научные обьекты


Узбекистон Фанлар Академияси Коракалпогистон булими Фундаментал кутубхона кулёзма жамгармаси буйича ноёб объект хакида

МАЪЛУМОТНОМА


1. Илмий муассаса номи.
УзРФА Коракалпогистон булими Коракалпок гуманитар фанлар илмий-тадкикот институти Фундаментал кутубхонаси.

2. Ноёьб объектнинг номи.
Узбекистон Фанлар Академияси Коракалпогистон булими Коракалпок гуманитар фанлар илмий тадкикот институти Фундаментал кутубхонаси кулёзмалар фонди буйича ноёб объект.

3. Ноёб илмий объектнинг асосий конструктив, технологик ва техник-эксплуатацион курсаткичлари (Шунга ухшаш объектнинг бошка вазирликлар, ташкилотлар хамда нобюджет секторларида мавжудлиги ёки такрорланиши).
УзРФА Коракалпогистон булими Фундаментал кутубхонаси кулёзмалар фонди 5322 нусхадан иборат ноёб нашрлар ва нодир кулёзмалар тупламига эга. Шундан шарк кулёзмалари 699 нусха, литографиялар 688 нусха, кирилл ва лотин алифбосидаги кулёзмалар 2307 нусха, ноёб нашрлар 1628 нусхани ташкил этади.
УзAФАККБ Фундаментал кутубхонасининг кулёзмалар фонди буйича ноёб объект Коракалпогистон Республикасида ягона ноёб объектларнинг бири, унда сакланаётган хужжатлар хеч бир кутубхона фондида кайд этилмаган камёб адабиётлар хисобланади.
Ноёб объект 8-та компьютер, 2-та нусха кучириш аппарати, 2-та сканер, 2-та принтер, 7-та кондиционер билан таъминланган.

4. Ноёб илмий объектнинг илмий фаолият учун алохида ахамиятга эгалиги, илмий тадкикот ишларининг савияси, жахон андозалари даражасига кутаришда мухим урин тутиши.
КГФИТИ кулёзмалар фондидаги хужжатлар асосида коракалпок фольклорининг 5 жилдлиги ва 20 жилдлиги (1977-1990 й ) нашр этилди. Шунингдек “Едиге” достонининг Ерполат жиров, Киёс жиров (1990), Утенияз жиров (2001) вариантлари, “Ер Шора”, “Коблан”, “Коракалпок халк огзаки ижоди”, “Китаби Дедем Куркут”, “Коракалпок тилининг фразеологик лугати”, “ХVIII-ХIХ асрлардаги коракалпок халк жировлари”, “Урта асрлардаги туркий ёзма манбалар ва коракалпок тили” каби китоблар чоп этилди. Коракалпок халк достони “Кирк киз” Туркияда турк тилида, "Едиге" достони Германияда (2007) инглиз тилида, Коракалпок халк эртаклари Бокуда озорбайжон тилида (2004), Канадада инглиз тилида (2005) чоп этилди. Мазкур фонд адабиёт, тил ва тарих фанини урганиш ва илмий тадкикот ишларини олиб боришда ёрдамчи манба булиб, олимлар, докторантлар ва тадкикотчилар илмий ишларини ёритиб боришида самарали фойдаланмокда.

5. Давлат илмий-техник дастурлари доирасида олиб борилаётган фундаментал ва амалий тадкикотлар учун зарурлиги.
Кулёзма фонди буйича ноёб илмий объект Коракалпогистон Республикасида ижтимоий фанларни таракий этишида, Марказий Осиёда шу жумладан Коракалпогистон тарихи, маданияти, адабиёти, огзаки ижоди, этнография ва археологияси хакидаги илмий тадкикотлар учун энг зарур илмий манба хисобланади. Кулёзмалар фондидаги материаллардан УзФАККБ тасарруфидаги илмий-тадкикот институтлари олимлари фундаментал ва амалий илмий тадкикот ишларини ва куйидаги ФА-Ф-1-005 “Коракалпок фольклоршунослиги ва адабиётшунослиги тарихини тадкик этиш”(2017-2021)”, ПЗ-20170915198 “Коракалпогистон жамиятидаги ижтимоий курсатмалар трансформацияланиши: тарих ва амалиёт” (2018-2020), “1936-1941 йилларда Коракалпогистоннинг даврий матбуотида “халк душмани”нинг образи” (2018-2019), “Коракалпогистоннинг пойтахти Нукус шахрининг кундалик тарихи-хотиралаш ва мемуарларда” (2018-2019) мавзусидаги лойихаларнинг ижросини таъминлашда фойдаланмокда.
КГФИТИ томонидан коракалпок фольклористикаси ва адабиётшунослиги буйича йирик монографиялар ёзилган ва 50-дан ортик режали фундаментал тадкикотлар амалга оширилган. Коракалпок фольклорининг 20 жилдлиги (1977-1990 йй.), коракалпок халк огзаки ижоди намуналари ва XVIII-XIX асрлардаги коракалпок мумтоз адабиёти намоёндалари асарларининг шу кунга кадар чоп этилган нашрларига мазкур кулёзма жамгармаси асос булган. Шунингдек Коракалпок гуманитар фанлар илмий-тадкикот институти 2007-2015 йииларда 100 жилдлик “Коракалпок фольклори”, “Коракалпок накл-маколларининг кискача изохли луготи ва жуяли сузлар”(2007), “Коракалпок кийими”(2014), “Ажиниёз” (2014), “Периодическая печать Каракалпакстана в системе общественных отношений”(2015), “Ажинияздын кырда дорелген косыклары хам казак шайры менен руухый пикирлеслиги” (2015), “Каракалпак романларында коркем соз поэтикасы”(2016), “Город и городская культура в южном Приаралье история и перспективы” (2017, “Коракалпогистон тарихи”(2018), “ХХ аср коракалпок поэзиясининг антологияси”(2018), “Сын отечества”(2018), “Миллий дастанларымыз руухый хэм материаллык мадениятымыздын хасыл улгилери”(2018) каби китоблар булимнинг “Илим” нашриётида чоп этилган.

6. Ноёб илмий объектдан муассасаларнинг фойдаланиш холати.
Ноёб объект материалларидан Узбекистон Республикасидаги олий таълим муассасалари, УзФА ва УзФАККБ тасарруфидаги илмий-тадкикот институтлари хамда Франция, Германия, Россия, Козогистон давлатлардаги илмий муассаса ва ташкилотлар, ИТИ тадкикотчилари хам самарали фойдаланмокда.


Уникаль объект рахбари: Айтымова Улмекен