ДАГАЗА
Каракалпакское отделение Академии наук Республики УзбекистанОзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак табият илимлери илим изертлеу институты 2024-жыл ушын стажёр-излениуши, таяныш докторантура хэм докторантурага томендеги канигеликлер бойынша кабыллау жариялайды.

Таяныш докторантура канигеликлери:
1. 01.04.07 – Конденсирланган холат физикаси
2. 02.00.10 – Биоорганикалык химия
3. 02.00.11 – Коллоид хэм мембрана химиясы
4. 02.00.13 – Ноорганикалык затлар хэм олар тийкарындагы материаллар технологиясы
5. 03.00.10 - Экология
6. 04.00.04 – Гидрогеология хэм инженерлик геологиясы

Докторантура канигеликлери:
1. 04.00.04 – Гидрогеология хэм инженерлик геологиясы
2. 08.00.06 - Эконометрика ва статистика

Стажёр-излениушиликке:
1. 01.04.07 –Конденсирланган холат физикаси
2. 02.00.10 – Биоорганикалык химия
3. 04.00.04 – Гидрогеология хэм инженерлик геологиясы


КАБЫЛЛАУ ТАРТИБИ
Хужжетлер 2023-жылдын 15-сентябринен 15-октябрге шекем кабыл етиледи.
Жокары окыу орнынан кейинги билимлендириу саналган таяныш докторантурага тапсырыушыларга томендеги талаплар койылады:
- таяныш докторантурага талабанлар магистрлык диплом, яки магистрлык дарежеси енгизилгенге шекемги жокары билим хаккындагы дипломга ийе болыуы;
- таяныш докторантурага талабанлар философия докторы (PhD) илимий дарежесин алыу ушын диссертация жумысынын тийкарын курайтугын илимий журналларда жарияланган кеминде 1 илимий макалага, илимий-амелий конференциялардын топламларына енгизилген тезислерге (2 ден кем болмаган) ийе болыуы.
ЕСКЕРТИУ: Аспирантурада ямаса стажёр изертлеуши-излениуши сыпатында окыган, бирак диссертация жакламаганлар таяныш докторантурага кабыл етилмейди.


Таяныш докторантурага хэм докторантурага окыуга талабанлар томендеги хужжетлерин усыныуы шарт:
- институт директоры атына арза;
- маглыуматнама-объективка;
- мийнет даптершесинин белгиленген тартипте тастыйыкланган нускасы (жумыс ислеп атырган талабанлар ушын);
- таяныш докторантурага талабанлар ушын магистрлык диплом, яки магистрлык дарежеси енгизилгенге шекемги жокары билим хаккындагы диплом;
- илимий макалалар дизими хэм олардын нускасы;
- Озбекистан Республикасы Президентинин Мамлекетлик стипендиясынын женимпазы сайкес турдеги хужжеттин коширмесин усынады.

Докторантурага окыуга талабанлар изертлеу темасы бойынша таярланган илимий баянаты хэм докторлык диссертациясынын кенейтилген жобасы.
Таяныш докторантурага хэм докторантурага окыуга кириушилер B2 дарежедеги тил сертификатына ийе болыуы шартли.
Таяныш докторантурага окыуга кириушилер канигелик пани бойынша кириу имтиханларын тапсырады.


Байланыс ушын маглыумат: (8-361) 222-94-51
Хужжетлер http://phd.mininnovation.uz/ системасы аркалы тапсырылады.
Косымша маглыуматлар aknuk.uz сайтына жайластырылган.