Жокаргы Кенес Баслыгы илимпазлар менен пикирлести
Каракалпакское отделение Академии наук Республики УзбекистанЖокаргы Кенес Баслыгы илимпазлар менен пикирлести

Каракалпакстан Республикасы Жокаргы Кенесинин Баслыгы Аманбай Орынбаев Озбекстан илимлер академиясы Каракалпакстан болиминин илимий хызметкерлери менен ушырасты.
Онда республикамызда илим-пан тарауын жане де рауажландырыу, жана инновациялык жойбарларды амелге асырыу багдарында амелге асырылып атырган жумысларды уйрениу, бул багдарда ушырасып атырган маселе хэм машкалаларга шешим табыу, сондай-ак, алдагы уазыйпаларды белгилеп алыу маселелери соз етилди.
Айтып отиу орынлы, сонгы жыллары елимизде Президентимиздин басшылыгында илим-пан тарауын жане де рауажландырыуга хам илимпазларды хар тареплеме коллап-кууатлауга айрыкша итибар каратылмакта.
Атап айтканда, илимий-изертлеу жумыслары хар тареплеме коллап-кууатланып атыр, бир катар инновациялык орайлар, илимий кластер хам технопарклердин жумысы жолга койылды, усы катарда Илимлер академиясынын Каракалпакстан болимине 2 млн 200 мын долларлык заманагой химиялык анализ излертлеулерин алып баратугын сырт ел ускенелери орнатылды.
Айрыкша айтыу тийис, Илимлер академиясынын Каракалпакстан болими хамде Каракалпак табият илимлери илим изертлеу институтында капитал-онлау жумысларын амелге асырыу ушын Инвестиция багдарламасы шенберинде 15 млрд. 531 млн. сум каржы ажыратылды.
Откерилген ушырасыуда усы сыяклы жаратып берилип атырган бир катар имканиятлар, сонын менен бирге, тарауда айырым кемшиликлер де ушырасып атырганлыгы атап отилди.
Ушырасыуда коп жыллар дауамында жемисли мийнет етип келген бир катар илимпазлар Жокаргы Кенес Баслыгы тарепинен сыйлыкланды.


Каракалпакстан Республикасы Жокаргы Кенесинин Малимлеме хызмети