Халык-аралык палеонтологиялык экспедиция
Каракалпакское отделение Академии наук Республики УзбекистанХалык-аралык палеонтологиялык экспедиция

Озбекстан Республикасы Сырткы ислер министрлиги хэм Каракалпакстан Республикасы Министрлер Кенесинин тапсырмалары тийкарында, Илимлер Академиясы Каракалпакстан Болими хэм Словакия мамлекетинин Павл Шафарикатындагы Университетинин Инновациялар хэм технологиялар парки илимпазлары менен биргеликте Каракалпакстан Республикасы аймагында «Словакия-Каракалпакстан халык-аралык палеонтологиялык экспедициясы»нын откизилиуи белгиленген.
Усы халыкаралык экспедициянын шолкемлестириу семинары 2023 жыл 11 сентябрь куни саат 10:00 де Болимнин киши мажлислер залында болып отти.
Ушрасыуда Словакия мамлекетинен Павл Шафарикатындагы Университет профессоры палеонтолог Мартин Кундрат, Словакия Илимлер Академиясы Геотехнология институты директоры профессор Станислав Жаско, палеонтолог, проф. Давит Нимчик хэм Словакия Университетинин еки PhD докторантлары катнасты. Ушрасыуда ИА КК Болиминен, Каракалпак мамлекетлик университети хэм Туризм уазирлигинен уакиллер катнасты.
Профессор Мартин Кундрат биргеликте откизилетугын «Словакия-Каракалпакстан халык-аралык палеонтологиялык экспедициясы»нын максети хэм уазыйпалары менен таныстырды. Ушрасыуды шолкемлестирген ИА КК Болими басшыларына, ОзР Сырткы ислер уазирлигине, Словакиянын Озбекстандагы елшисине хэм доктор Иззет Аимбетовка оз миннетдаршылыгын билдирди.
Семинар сонында Словакиялы алымлар озлерин жыллы жузлилик бенен кутиб алынганлыгы ушын рахметлер айтты хэм Болимнин жасы улкен алымларына озлери менен алып келген естелик саугаларын тапсырды.
Словакиялы мийманлар Каракалпак гуманитар илимлери илим-изертлеу институты касындагы уникаль объект саналыушы, археология музейи менен танысты.
«Словакия-Каракалпакстан халык-аралык палеонтологиялык экспедициясы» оз жумысын баслады. Бугинги куннен баслап 14 кун дауамында Шылпык, Ходжакул, Каратау, Коргасынкала, Кырантау, Устурт, Мойнак хэм Возрождение атауларында палеонтологиялык экспедиция изертлеулери биргеликте алып барылады.