Байрам арафасида
Байрам арафасида

Фоторепортаж

Байрам карсанында Озбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Каракалпакстан болими администрациясы хэм касиплик аукамы, хурметли дем алыстагы жасы улкен касиплеслер: Алламбергенова Светлана Тажитдиновна, Хожаназарова Шыныгул Хожаназаровна, Юлдашева Ранолардын шанарак агзаларынан хабар алып, Болим жамаати атынан Гаресизлигимиздин отыз еки жыллык байрамы менен шын журектен кутлыклады.
Каракалпакстан Республикасына мийнети синген илим гайраткери, химия илимлеринин кандидаты Алламбергенова Светлана Тажитдиновна (9 май 1941-жылы тууылган), Республикамызда биринши болып (1973 жылы) химия илимлеринин кандидаты илимий дарежесин жаклаган илимпаз хаял, белгили химик-органик алым спатында Каракалпакстанда органикалык химия илимин бириншилер катарында рауажландырган илимпазлардан бири.
Хожаназарова Шыныгул Хожаназаровна Озбекстан Республикасы Илимлер Академиясынын Каракалпакстан филали Табият илимлеринин бирлескен институтынын нефть-газ геологиясы хэм инженерлик геология лабораторияларында киши илимий хызметкер лауазымында ислеген.
Юлдашева Рано, Озбекстан Илимлер академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институтында «Каракалпак тили» болиминде киши илимий хызметкер лауазымында ислеген.