Информационное сообщение
ХАБАРЛАНДЫРЫУ ХАТЫ


ОЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫ КАРАКАЛПАКСТАН БОЛИМИ КАРАКАЛПАК ГУМАНИТАР ИЛИМЛЕР ИЛИМ-ИЗЕРТЛЕУ ИНСТИТУТЫ


Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты 2023-жыл 3-ноябрь куни «ГАРЕЗСИЗЛИК ДАУИРИ ГУМАНИТАР ИЛИМЛЕРИНИН АКТУАЛ МАСЕЛЕЛЕРИ» атамасындагы Республикалык илимий-амелий конференцияга мират етеди.
Илимий-амелий конференция Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институтынын улкен илимий хызметкери, филология илимлеринин докторы Пердебай Айманович Нажимовтын 60 жыллык юбилей санесине багышланады.

Конференция томендеги багдарлар бойынша жумыс алып барады:
– Каракалпак тил билиминин теориялык маселелери;
– Каракалпак адебияты – изертлеу хэм анализлеу;
– Каракалпак фольклортаныу илими хэм лингвокультрология;
– Тарийх, этография хэм археология илими;

Конференция материаллары топлам болып басылады.

Конференцияга койылатугын талаплар:
- Автор (яки авторлар) тарепинен усынылган илимий макала темасы конференция темасы менен сайкес келиуи;
- Макала авторынын аты, фамилиясы (атасынын аты менен), жумыс орны, илимий дарежеси хэматагы, электрон почтасы, байланыс телефоны болыуы;
- Макала тексти илимий, техник хэм методикалык тарептен редакторланган, колеми 5 беттен кем болмаган Тimes New Rоman 14 шрифтинде, А4 форматта, 1,5 интервалда, жокарыдан 2.0 см, томеннен 2.0 см, солдан 3.0 см, оннан 1.5 см, абзац басындагы аралык – 1 см, форматта болыуы;
- Пайдаланган адебиятлар макаланын сонында алфавит тартибинде, силтемелер (сноска) текст ишинде тортмуйеш кауыс ишинде дерек авторы фамилиясы, баспа жылы хэмбети жазылады. Улги: [Бекбергенов, 2022, 72-б].

Конференцияга катнасыу ушын макалалар тапсырыу толемли. Макалалар жокарыдагы талапларга мууапык таярланып каракалпак, озбек, рус тиллеринде 2023-жылдын 1-октябрь санесине шекем Конференция_«Гарезсизлик дауири гуманитар илимлеринин актуал маселелери» (https://t.me/+rLf_MMhcywg0OGEy) телеграмм аккаунты аркалы кабыл кылынады. Талапларга жууап бермейтугын макалалар топламга киритилмейди. Авторларга бул хаккында тусиник берилмейди. Шолкемлестириуши комитет макала текстин кыскартыу, дузетиу хукыкына ийе.

Манзил: Каракалпакстан Республикасы, Нокис каласы, Амир Тимур кошеси 179 «а», ОзРИА КБ Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты.
Жууапкер: Бекбергенов К. (90) 706-72-29
Бекимбетов А. (97) 508-74-38

Шолкемлестириуши комитет