КАРАКАЛПАК ФИЛОЛОГИЯСЫНЫН АХМИЙЕТЛИ МАСЕЛЕЛЕРИ
ОЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫ КАРАКАЛПАКСТАН БОЛИМИ КАРАКАЛПАК ГУМАНИТАР ИЛИМЛЕР ИЛИМ-ИЗЕРТЛЕУ ИНСТИТУТЫХАБАРЛАНДЫРЫУ ХАТЫ

Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты тарепинен 2022-жылдын 29-декабрь санесинде «КАРАКАЛПАК ФИЛОЛОГИЯСЫНЫН АХМИЙЕТЛИ МАСЕЛЕЛЕРИ» атамасында Республикалык илимий-амелий конференция откериледи.
Илимий-амелий конференция Каракалпак тил билиминин рауажланыуына салмаклы улес коскан пидайы инсан, Каракалпакстан Республикасына мийнети синген маденият хызметкери, филология илимлеринин кандидаты Календер Абдимуратовтын 100 жыллык юбилей санесине багышланады.

Конференция томендеги багдарлар бойынша каракалпак, озбек, рус тиллеринде жумыс алып барады:
– Календер Абдимуратов хэм каракалпак тили билими;
– Каракалпак тили билиминин теориялык маселелери;
– Каракалпак адебияттаныу илиминин теориялык маселелери;
– Фольклортаныу илиминин теориялык маселелери;
Конференция материаллары топлам болып басылады.

Конференцияга койылатугын талаплар:
- Макала тексти илимий, техник хэм методикалык тарептен редакторланган, колеми 5 беттен кем болмаган Тimes New Rоman 14 шрифтинде, А4 форматта, 1,5 интервалда, жокарыдан 2.0 см, томеннен 2.0 см, солдан 3.0 см, оннан 1.5 см, абзац басындагы аралык – 1 см, форматта болыуы;
- Макала авторынын аты, фамилиясы (атасынын аты менен), жумыс орны, илимий дарежеси хэм атагы, электрон почтасы, байланыс телефоны болыуы;
- Пайдаланган адебиятлар макаланын сонында алфавит тартибинде, силтемелер (сноска) текст ишинде тортмуйеш кауыс ишинде дерек авторы фамилиясы, баспа жылы хэм бети жазылады. Улги: [Абдимуратов К., 72-б].

Конференцияга катнасыу ушын макалалар жокарыдагы талапларга мууапык таярланып каракалпак, озбек, рус тиллеринде https://t.me/azamat_bekimbetov телеграмм аккаунты аркалы кабыл кылынады. Талапларга жууап бермейтугын макалалар топламга киритилмейди. Авторларга бул хаккында тусиник берилмейди. Шолкемлестириуши комитет макала текстин кыскартыу, дузетиу хукыкына ийе.

Манзил: Каракалпакстан Республикасы, Нокис каласы, Амир Тимур кошеси 179 «а», ОзРИА КБ Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты.
Жууапкер: Нажимов П.А. (97) 788-00-63; Бекимбетов А. (97) 508-74-38
Шолкемлестириуши комитет