Улыумахалыклык кайыркомлык шембилиги
Каракалпакское отделение Академии наук Республики УзбекистанУлыумахалыклык кайыркомлык шембилиги откерилмекте

30-апрель «Махалле абаданлыгы – журт парауанлыгы» сурени астында откерилиб атырган улыумахалыклык кайыркомлык шембилиги мунасийбети менен Озбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Каракалпакстан болими жамаати катнаспакта. Саламат турмыс таризин, халыктын социаллык коргауга мутаж катламларын коллап-кууатлау максетинде откерилип атырган бул шембиликке катнасып атырган барше инсанларга бул сауаплы, ийгиликли ислерине табыслар тилеймиз.
Бул кайыркомлык шембиликке ОзРИА Каракалпакстан болими баслыгы М.А.Жуманов актив катнаспакта.