Ел аксакалы К.Камаловтын жеке китапханасы коллекциясы
Каракалпакское отделение Академии наук Республики УзбекистанЕл аксакалы К.Камаловтын жеке китапханасы коллекциясы“Туслик уактын откизип жибериу мумкин,
бирак омирдин ен мазмунлы болегин
китап окымастан откизип жибериу улыума мумкин емеc”.

“Билимсизлик адамзат ушын ен карангы тун”


Каракалпакстаннын белгили аксакалы,“Ел –журт хурмети” орденинин йиеси, Мийнет Кахарманы, Мамлекетлик хэм жамийетлик гайраткер Каллибек Камалов 2021-жылы 690 нускадан ибарат жеке китап коллекциясын Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак гуманитар илимлер илим изертлеу институтынын Фундаментал китапханасына сауга сыпатында инам етти. Ел атасы Каллибек Камаловтын бул китаплар коллекциясы китапханамыздын мактанышы, ен бийбаха коллекциялардын бири есапланады хэм илимий кадрлар тарепинен улкен талапка ийе баспалар, бул китаплардын ахмйиетлиси сонда баска китапханалар фондында жок, сийрек ушырасатугын, илимий жактан ен кунлы материаллар есапланады.
Коллекцияда каракалпак, озбек,казак, ногай, татар, туркмен, рус, инглиз тиллериндеги малимлеме ресурслар болып, олардын илим тараулары бойынша курамы табиий панлер,техника, ауыл-хожалыгы, медицина, тарийх, тил хэм адебият, журналистика, коркем онер, дин, философия, энциклопедиялар хэм газета журналлардан ибарат.
Буннан тыскары коллекцияда “Каракалпакстан”, “Билим”, “Илим” баспаханаларында жарык корген китапларда бар, олардын ишинде авторлардын Каллибек агага сауга еткен китапларыда орын алган.

Ел агасынын бул коллекциясы дара есап бойынша инвентарь китапка, жалпы есап бойынша суммарный китапшага есапка алынды. Келип тускен китаплардын альфавитли традициялык каталогы дузилди.
Сондай ак “КАРМАТ” дастуринде “электрон каталог” модулине библиографик жазыулары киритилди.
Илимпазларымыз усы илимий китапларды окып, озлеринин илимий жумысларын жарытыуда натийжели пайдаланыу ушын онлайн хызметлери енгизилмекте.

Каллибек ага озинин есабынан усы коллекция ушын 14 дана шкаф сатып аперди, китапхананын окыу залын хэм усы коллекция турган китап саклау ханасын ремонтлатып берди.
ОзРИА Каракалпакстан болими фундаментал китапхана хызметкерлери 2022 жылда усы коллекциянын электрон маглыуматлар базасын дузиуди режелестирип отыр.

Ел аксакалынын китапханамызга инам еткен китаплары илимпазларымыздын илимий жумысларын жарытыуда улкен жардем етиуи созсиз.