ДАГАЗА
Д А Г А З А !


Озбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак табият илимлери илим изертлеу институты 2022-жыл ушын стажёр-излениуши хэм таяныш докторантурага томендеги канигеликлер бойынша кабыллау жариялайды.

Таяныш докторантура канигеликлери:
1. 02.00.10 – Биоорганикалык химия
2. 02.00.11 – Коллоид хэм мембрана химиясы
3. 02.00.13 – Ноорганикалык затлар хэм олар тийкарындагы материаллар технологиясы
4. 03.00.10 - Экология
5. 04.00.04 – Гидрогеология хэм инженерлик геологиясы
6. 08.00.06 - Эконометрика хэм статистика

Стажёр-излениушиликке:
1. 02.00.10 – Биоорганикалык химия
2. 02.00.11 – Коллоид хэм мембрана химиясы
3. 02.00.13 – Ноорганикалык затлар хэм олар тийкарындагы материаллар технологиясы
4. 03.00.10 - Экология
5. 04.00.04 – Гидрогеология хэм инженерлик геологиясы


КАБЫЛЛАУ ТАРТИБИ
Хужжетлер 2021-жылдын 22-сентябринен 15-октябрге шекем кабыл етиледи.
Жокары окыу орнынан кейинги билимлендириу саналган таяныш докторантурага тапсырыушыларга томендеги талаплар койылады:
- таяныш докторантурага талабанлар магистрлык диплом, яки магистрлык дарежеси енгизилгенге шекемги жокары билим хаккындагы дипломга ийе болыуы;
- таяныш докторантурага талабанлар философия докторы (PhD) илимий дарежесин алыу ушын диссертация жумысынын тийкарын курайтугын илимий журналларда жарияланган кеминде 1 илимий макалага, илимий, илимий-амелий конференциялардын топламларына енгизилген тезислерге (2 ден кем болмаган) ийе болыуы;
ЕСКЕРТИУ: Аспирантурада ямаса стажёр изертлеуши-излениуши сыпатында окыган, бирак диссертация жакламаганлар таяныш докторантурага кабыл етилмейди.

Таяныш докторантурага окыуга талабанлар томендеги хужжетлерин усыныуы шарт:
- институт директоры атына арза;
- маглыуматнама-объективка;
- мийнет даптершесинин белгиленген тартипте тастыйыкланган нускасы (жумыс ислеп атырган талабанлар ушын);
- таяныш докторантурага талабанлар ушын магистрлык диплом, яки магистрлык дарежеси енгизилгенге шекемги жокары билим хаккындагы диплом;
- илимий макалалар дизими хэм олардын нускасы;
- Озбекистан Республикасы Президентинин Мамлекетлик стипендиясынын женимпазы сайкес турдеги хужжеттин коширмесин усынады;
- изертлеу темасы бойынша таярланган илимий баянаты хэм докторлык диссертациясынын кенейтилген жобасы;

Таяныш докторантурага окыуга кириушилер канигелик пани хэм шет тили бойынша кириу имтиханларын тапсырады.

Байланыс ушын маглыумат: (8-361) 222-94-51
Хужжетлер http://phd.mininnovation.uz/ системасы аркалы тапсырылады.