ДАГАЗА
Д А Г А З А !


Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак гуманитар илимлер илим изертлеу институты 2022-жыл ушын стажёр-излениуши, таяныш докторантура хэм докторантурага томендеги канигеликлер бойынша кабыллау жариялайды.

Таяныш докторантура канигеликлери
1. 07.00.01 – Озбекстан тарийхы
2. 07.00.06 – Археология
3. 07.00.07 – Этнография, этнология хэм антропология
4. 10.00.03 - Каракалпак тили
5. 10.00.08 – Фольклор
6. 10.00.12 - Каракалпак адебияты

КАБЫЛЛАУ ТАРТИБИ
Хужжетлер 2021-жылдын 22-сентябринен 15-октябрге шекем кабыл етиледи.
Жокары окыу орнынан кейинги билимлендириу саналган таяныш докторантурага тапсырыушыларга томендеги талаплар койылады:
- таяныш докторантурага талабанлар магистрлык диплом, яки магистрлык дарежеси енгизилгенге шекемги жокары билим хаккындагы дипломга ийе болыуы;
- таяныш докторантурага талабанлар философия докторы (PhD) илимий дарежесин алыу ушын диссертация жумысынын тийкарын курайтугын илимий журналларда жарияланган кеминде 1 илимий макалага, илимий, илимий-амелий конференциялардын топламларына енгизилген тезислерге (2 ден кем болмаган) ийе болыуы;
ЕСКЕРТИУ: Аспирантурада ямаса стажёр изертлеуши-излениуши сыпатында окыган, бирак диссертация жакламаганлар таяныш докторантурага кабыл етилмейди;

Таяныш докторантура хэм докторантурага окыуга талабанлар томендеги хужжетлерин усыныуы шарт:
- институт директоры атына арза;
- маглыуматнама-объективка;
- мийнет даптершесинин белгиленген тартипте тастыйыкланган нускасы (жумыс ислеп атырган талабанлар ушын);
- таяныш докторантурага талабанлар ушын магистрлык диплом, яки магистрлык дарежеси енгизилгенге шекемги жокары билим хаккындагы диплом;
- илимий макалалар дизими хэм олардын нускасы;
- Озбекистан Республикасы Президентинин Мамлекетлик стипендиясынын женимпазы сайкес турдеги хужжеттин коширмесин усынады;
- изертлеу темасы бойынша таярланган илимий баянаты хэм докторлык диссертациясынын кенейтилген жобасы;

Таяныш докторантурага окыуга кириушилер канигелик пани хэм шет тили бойынша кириу имтиханларын тапсырады.

Байланыс ушын маглыумат: (8-361) 2228547
Хужжетлер http://phd.mininnovation.uz/ системасы аркалы тапсырылады.
Косымша маглыуматлар aknuk.uz сайтына жайластырылган.