Каракалпакстан медицина институтында “Заковат” интеллектуал ойынларынын аймаклык баскышы болып отти
Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан“Заковат” интеллектуал ойынларынын аймаклык баскышы болып отти

Каракалпакстан медицина институтында Озбекстан Республикасы жокары хэм орта арнаулы билимлендириу министрлигинин 2021-жыл 3-майдагы 208 санлы буйрыгына тийкарланып, мамлекетимизде амелге асырылып атырган кен колемли реформаларда жаслардын белсендилигин, искерлигин тамийнлеу, жетик билимли, гарезсиз хэм еркин пикирлейтугын заманагой илимхэм жетискенликлерди пухта озлестирген, хар тареплеме саламат хэм баркамал ауладты тарбиялауга каратылган жасларга тийисли мамлекетлик сиясаттты амелге асырыу хэмде оларга оз кабилетлерин жузеге шыгарыу ушын имканият жаратыу максетинде шолкемлестирилип киятырган “Заковат” интеллектуал ойынларынын аймаклык баскышы болып отти. Ойында Республикамыздагы 9 жокары окыу орынларынын талаба жаслары катнасып, оз билимлерин жане бир марте сыннан откерди. Жарысты шолкемлестириушилердин сыпатында КМИ жарыстын адил хэм ашык-айдын отиуин тамийнлеу максетинде сорау жууапларды таярлау бойынша Озбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Каракалпакстан филиалына мужажат етти. Оз гезегинде ИА КР филиалы илимпаз алымлары халыкаралык стандартларга жууап беретугын Не? Кай жерде? Кашан? деген логикалык манистеги бири-биринен кызыклы сораулар менен эксперт сыпатында катнасты. Буннан максет студент жаслардын интеллектуаллык тарептен жетилисиуине хэмде бос уакытларын мазмунлы откериу болып табылады. Жарыс сонында барлык катнасыушылар мактау жарлыклары хэм саугалар менен хошеметленди.