КУТЛЫКЛАУ
КУТЛЫКЛАУ
Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан Болими Гулам Исмаиловты ЮНЕСКО-нын «Халыкаралык ана тили сыйлыгы» танлауында колга кириткен, «Алтын медал» сыйлыгына мунасип болыуы менен кутлыклайды


Исмаилов Гулом Мирзайевич, филология илимлеринин кандидаты 2011-жылдан Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Озбек тили, адебияты хэм фольклоры институтынын илимий хаткери болып ислеп келмекте (http://tai.uz/?page=administration). Гулом Исмаилов лексикология, лексиография, лингкультурология, этнолингвистика илимий маселелери бойынша ислеп киятырган алым есабында белгили.
Гулам Исмаиловтын 2021-жыл 21-февраль куни ЮНЕСКО-нын «Халыкаралык ана тили сыйлыгы» танлауында колга кириткен «Алтын медал» сыйлыгына мунасип екенлигин малим етемиз. Гулам Исмаиловтын атына Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Президиумы тарепинен хошхабар кутлыклауы институт сайтында жарияланган (http://tai.uz/?page=news&id=22#onenews).
Гулам Исмаиловтын бул жетискенликлери хукиметимиз тарепинен ылайыклы турде бахаланыуын толык коллап-кууатлаймыз.

Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан Болими Бас илимий хаткери Туремуратов Ш.Н.