«Каракалпакстан тарийхынын актуал маселелери» коллоквиум
14 февраль куни ОзР Илимлер Академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак гуманитар илимлер илимий изертлеу институтында «Каракалпакстан тарийхынын актуал маселелери» атамасындагы коллоквиум болып отти. Оган институттын жетекши канигелери, жас алымлар хэм докторантлары, сондай-ак Каракалпак мамлекетлик университетинин археолог алымлары, магистрантлары хэм студентлери катнасты. Коллоквиум барысында Каракалпакстан археологиясы бойынша докторантлар И.Хожалепесов, А.Торениязов хэм археология болими баслыгы, т.и.к. Г.Хожаниязов илимий баянатлар жасады.


Фоторепортаж