Место и роль народного героя Ерназара Алакоза в истории Каракалпакстана
«Место и роль народного героя Ерназара Алакоза в истории Каракалпакстана»,
посвященная 200-летию со дня рождения Ерназара Алакоза

МАЗМУНЫ

Кирис соз 3
Камалов С. - Ерназар Алакоздин каракалпак тарийхында туткан орны 4
Базарбаев Ж. - Арыслан тууган Ерназар бий (Бердак) 15
Хамидов Х. - Ерназар Алакоз жазба дареклерде хам халык анызларында 22
Тлеумуратов М., Бердиев Ж., Палванов М. - Каракалпак мамлекетшилиги тарийхынан 28
Наимов К. - Каракалпак халкынын миллий мамлекетшилигин кайта тиклеуде Ерназар Алакоздин улеси 31
Сатаев А. - Ел намысын котерген нар 36
Канаатов Т. - Ерназар Алакоз хам онын кошадалары 39
Ахмет Омар улы - Ерназар Алакоз хам онын Туркистандагы урпаклары 42
Хожаниязов Г. - Каракалпакстаннын XVII-XIX асирлердеги этно-археологиялык естеликлеринин типологиясы 45
Кудияров А. - Кумар аналык хам Ерназар Алакоз 51
Сактаганова З.Г. - А. Букейхан и идея национальной независимости 53
Пахратдинов А. - Ерназар Алакоз баслаган азатлык гуресинин коркем адебиятта саулелениуи 57
Нуржанов П. - Адебиятымызда Ерназар Алакоз образынын эволюциясы 59
Хошниязов Ж. - Ерназар Алакоз хаккында анызлардын руухый-тарбиялык ахмийети 62
Бекбергенова З. - Образ Ерназара Алакоза в художественной литературе 64
Палымбетов К. - Ерназар Алакоз в народных легендах и преданиях 66
"Ерназар Алакоздин Каракалпакстан тарийхындагы роли". Республика илимий конференция катнасыушыларынын муражатнамасы 68
Резолюция Республиканской конференции "Место и роль народного героя Ерназар Алакоза в истории Каракалпакстана", посвященная 200-летию со дня рождения 70