АЛЛАЯР ДОСНАЗАРОВ ХЭМ КАРАКАЛПАКСТАННЫН ЖАНА ТАРИЙХЫ
«АЛЛАЯР ДОСНАЗАРОВ ХЭМ КАРАКАЛПАКСТАННЫН ЖАНА ТАРИЙХЫ »
Мамлекетлик гайраткер Аллаяр Кораз улы Досназаровтын 125-жыллыгына багышланган Республикалык илимий-теориялык
КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРЫ
Нокис - «Илим» - 2021

А.Досназаровтын жамийетлик-сиясий ис-харекетинин натийжесинде бирден-бир миллий административлик аймаклык бирлик – Каракалпак автономиялык областы дузилди, айне онын куш-гайраты натийжесинде жана жамийетлик-сиясий шараятларда Каракалпак мамлекетшилигинин тиклениуине тийкар жаратылды. Онын омиринен бир эпизод болган – каракалпак халкы ушын автономияны алыудагы роли хэм ахмийети – хар тареплеме хэм терен изертлеуди талап етеди.
Мамлекетлик гайраткер Аллаяр Кораз улы Досназаровтын тууылганына быйыл 125 жыл толды. А.Досназаровтын юбилей санесине багышланган бул конференция топламда хазирги уакытта ОзРИА КБ Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институтында илимий-изертлеу жумысларын алып барып атырган тарийхшы алымлардын хэм изертлеушилердин илимий макалалары орын алган.
Топлам материалларынан каниге алымлар, тарийх пани окытыушылары, магистр хэм бакалавр багдарындагы студентлер пайдаланыуы мумкин.


МАЗМУНЫ

АЛЛАЯР ДОСНАЗАРОВ ОМИРИ ХЭМ ОНЫН СИЯСИЙ ХЫЗМЕТИ
Аимбетов Н.К. — Аллаяр Досназаров – ардаклы азамат 3
Кощанов Б.А. — Аллаяр Досназаров омирбаяны бойынша архив хужжетлери 7
Балтабаева К.Н. — «Боранбаев виновным себя НЕ ПРИЗНАЛ» (к 125-летию со дня рождения) 14
Джумашев А.М. — Каракалпак автономиялы областынын дузилиуинде Аллаяр Досназаровтын роли 24
Нуржанов С.У. — Аллаяр Досназаров как политический лидер: штрихи к портрету 32
Сейтимбетов М.К. — Аллаяр Досназаров хэм Каракалпакстанда темир жол курылысы маселеси 35
Утемуратова Х.К. — А.Досназаровтын миллий кахарман сыпатында адебиятта саулелениуи (А.Султановтын «Дохмет» кинороманы мысалында) 37
Кудияров А.Р. — Аллаяр Досназаров – каракалпак халкынын уллы перзенти 41
Кыдырниязов К. — Жасларды касипке багдарлауда тарийхый шахслар образынын орны 44
Темирханов Б.У. — Алымлар мийнетинде Аллаяр Досназаровтын образы 46
КАРАКАЛПАКСТАННЫН ЖАНА ТАРИЙХЫ
Мамбетов И. — Демографические процессы в период политики коллективизации сельского хозяйства в Каракалпакстане 54
Опаев Б. — Казы судларынын сапластырылыуы хэм казылардын репрессияга ушырауы 57
Мухаммадсолиева И. — Кипчоклик катогон курбонлари 61
Айтмуратов Ж., Айтмуратова З. — ХХ асирде Каракалпакстан мадениятындагы идеологиялык шеклеулер 64
Раматуллаев М.А. — Ш.Бабашев мийнетлеринде совет хакимиятынын диний сиясаты маселеси 69
Таджиева Р. — Актуальные вопросы истории сельского хозяйства Каракалпакстана в послевоенный период 71
Таджиева Р., Базарбаева Ж. — Развитие научной мысли Каракалпакстана в 1920-1930-е гг. 76
Кенесбаев У.Ж. — Молодежные организации Каракалпакстана послевоенного времени 80
Сейдаметова Г. — История повседневности как направление «новой социальной истории» (по материалам истории Каракалпакстана 60-80-х годов ХХ в.) 84
Якупов А.А. — Гарезсизликтен кейинги жыллары Совет хукиметинин репрессия сиясаты хаккында алып барылган изертлеулер хэм оны уйрениудин ахмийети 90
Давлетияров М.М. — Родовое самосознание – признак самоидентификации 94
Исметов Р.А. — Зыярат орынларына койылган атама атларынын койылыуы хэм пайда болыу себеплери 97
Бекимбетов К.М. — 1950-жыллары Арал тенизи балыкшылык тарауынын машкалалары 99
Мамлекетлик гайраткер Аллаяр Кораз улы Досназаровтын 125 жыллыгына багышланган Республикалык илимий конференциянын РЕЗОЛЮЦИЯСЫ 104