Каракалпак фольклоры - доретиушилик тийкары
«Каракалпак фольклоры - доретиушилик тийкары»

Фольклортаныушы алым, профессор Кабыл Максетовтын
90 жыллыгына багышланган республикалык илимий-амелий конференция
Нокис каласы 31-май 2019-жыл


МАЗМУНЫ

МИЛЛИЙ ФОЛЬКЛОР ХЭМ ФИЛОЛОГИЯНЫН ГЕЙПАРА МАСЕЛЕЛЕРИ
Амирлан С.Е. Каракалпак балалар фольклоры улгилеринин галаба хабар куралларында угит-насиятланыуы3
Байниязова Т.К. К.Максетовтын илимий доретиушилигинде адебий байланыслар маселеси6
Бекбергенова З.У. Профессор Кабыл Максетовтын адебияттаныу илимин рауажландырыудагы хызметлери9
Бекимбетов А.М. К. Максетов – халык прозасы жанрларын изертлеуши алым12
Бекимбетов А.М. «Гулдирсин» апсанасы хаккында15
Исмаилов И.О. «Гул ва булбул» достонида аруз вазнининг кулланилиши17
Камалова Д.Э. Баспасозде новелланын жанрлык озгешеликлери18
Maksetova F.A. «Sayatxan-Hamra» dastaninin qaraqalpaq vеrsiyasi haqqinda21
Mambetov J.Q. Qabil Maqsetov «Jahansha» dastani haqqinda24
Матекеев С. К.Максетов – фольклоршы хэм адебиятшы алым25
Маткулиева М. «Шахриёр» достони сюжети «маккор хотин» эртаги талкинида28
Норбоев У. «Асил ва Карам» достонининг кулёзма нусхаси30
Нуратдинова Г.К. К.Максетов – халык косыклары хаккында32
Нуржанов П. К.Максетов мийнетлеринде каракалпак прозасын изертлеу маселелери33
Отениязов П.Ж. Кабыл Максетов каракалпак халык ертеклери хаккында37
Палымбетов К.С. «Коблан» дастанынын генезиси – К.Максетов изертлеулеринде39
Раимова Н. Узбек фольклоршунослигида эпик шеъриятнинг урганилиши42
Рахимова Ш. «Давлатёрбек» достонининг коракалпок версиясидаги «Ёшнома» хусусида43
Рузимбоев С.Р. Туркий халкларнинг муштарак эпоси45
Рузимбоев Х.С. «Гуругли» эпосида инициал формулалар47
Рузимбоев С.Х., Худайберганова Д. Достонлар тилида фразеологик диалектизмлар48
Сайымбетов Ш.О. Каракалпак поэмаларында фольклорлык дастурлердин изертлениуи49
Сариев С.М. Халк достонларининг кулёзма нусхаларидаги драматик лавхалар52
Собирова Н. Кушикларда кушлар билан алокадор поэтик рамзлар53
Тлеуниязова Г. Курбанбай Жаримбетов изертлеулери адебиятшылар назеринде55
Хошниязов Ж. Профессор Кабыл Максетовтын омири хэм доретиушилик хызметлери56
Эшчанова Г. Кабул максетов - «Едиге» достони тадкикотчиси59
ЛИНГВИСТИКА ТАРАУЫНДАГЫ ИЗЛЕНИСЛЕР
Бекбергенов К.А. Такирар созлердин озгешеликлери61
Каллибекова Г.П. Репортаж жанрынын стиллик озгешелиги62
Матжанова А.Ж. Каракалпак тили сабагында талимий ойынларды колланыудын ахмийети64
Нажимов А.Ш. Жамийетлик-сиясий лексикaнын курaмындaгы Aрaб тилинен озлестирилген созлер65
Нажимов П.А. Каракалпак тили лексикасынын осиу жоллары69
Наурызова А. Cоз этикетинде социаллык, адеп-икрамлылык, руухый сыпатлар70
Нзаматдинова Д. «Кырык кыз» дастанында предметлердин белгисине байланыслы колланылган тураклы тенеулер72
Оразымбетова Э. Ш. Лингвостатистикалык усыл хэм жийилик созликлердин ахмийети73
ТАРИЙХЫМЫЗДЫ УЙРЕНИУ – ДАУИР ТАЛАБЫ
Кенесбаев О. Каракалпакстанда жамийетлик шолкемлер тарийхын уйрениу маселесине77
Кдырниязов З. Каракалпакстанда мадений-агартыушылык жумысларын шолкемлестириудин тарийхый тажирийбесинен78
Нуржанов С.У. Каракалпакское общество в 1940-1980-е годы: Трансформация мировосприятия и убеждений79
Торениязов А. Регистрация и документация керамического материала в археологии81