Da’wirlik kestedegi VII a gruppa elementleri galogenler
Da'wirlik kestedegi VII a gruppa elementleri galogenler
Sh.N.To'remuratov, G.E.Izbasqanova
No’kis 2021

"Da'wirlik kestedegi VII A gruppa elementleri. Galogenler" atamasindag'i oqiw metodikaliq qollanba ximiya, biologiya, medicina ha’m ximiyaliq texnologiya bakalavriat bag'dari talabalari ushin lekciya, a'meliy ha’m laboratoriyaliq shinig’iwlardi orinlaw boyinsha O’zbekstan Respublikasi Joqari ha’m orta arnawli bilimlendiriw Ministrligi ta'repinen tastiyiqlang’an ma'mleketlik ta'lim standarti is bag'darlamalarina sa'ykes keledi.
"Da’wirlik kestedegi VII A gruppa elementleri. Galogenler" atamasindag'i oqiw ìetodikaliq qollanbada neorganikaliq ximiya pa'ni da'stu'rine kiritilgen, galogenler – ta'biyatqà baylanisli elementler bolip, ol fizika, biologiya, minerologiya pa'nleri siyaqli materialliq deneler ha'm galogenler haqqinda ha'r ta'repleme mag'liwmat beredi: Galogenler zat, olardin' qurami, o'zgeshelikleri, du'zilisi ha'm olarda bolatug'in o'zgerisler haqqinda qisqasha, za'ru'rli mag'liwmatlar keltirilgen.
"Neorganikaliq ximiya" pa'ninen "Da'wirlik kestedegi VII A gruppa elementleri. Galogenler", atamasindag'i oqiw metodikaliq qollanba JOO ha'm orta arnawli qa'niygelesken texnikum talabalari ushin mo'lsherlengen.