Максетов мектеби
Максетов мектеби

Профессор К.Максетовтын омири хэм доретиушилик хызметлери тууралы илимий очерк

Авторлар: Ж.Хошниязов, К.Палымбетов

Бул илимий очеркте профессор К.Максетовтын омир жолы, илимий доретиушилик мийнетлери хэм кадрлар таярлаудагы хызметлери соз етиледи.
К.Максетовтын каракалпак адебияттаныуы хэм фольклористика илимин рауажландырыуга коскан мийнетлери кен хэм хар тареплеме анализ исленеди.
Илимий очерк жокары хэм орта арнаулы касип-онер колледжлери менен академиялык лицейдин студентлерине, улыума билим бериу мектеплеринин мугаллимлерине, илимий хызметкерлерине, адебияттаныу хэм фольклористика илимине кызыгыушыларга арналган.
К.Максетовтын илимий хэм амелий мийнетлеринин дизимин таярлауда жакыннан жардем берген К.Максетовтын кызы Раушан Максетова - КМУ жанындагы Академиялык лицейдин каракалпак тили хэм адебияты пани мугаллими.


МАЗМУНЫ

Балалыктан бир бет 3
Арманлар жетегинде 10
Касийетли босаганы атлап 15
Мийнеттен онген маржанлар 20
Максетов мектеби 32
Уйме-уй кирип 38
Жаксы устаз жол силтейди 47
Жуумак орнына 53
Кабыл ага руухларын яр болсын! 54
Профессор К.Максетовтын илимий мийнетлери хэм амелий мийнетлеринин дизими (тематикалык тартипте) 62