Каракалпакстан тарийхы
«Каракалпакстан тарийхы»
1991-2015—жыллар
Нокис «Илим» 2018

Авторлар топары:
т.и.к. А.Джумашев
т.и.к. С.Нуржанов
т.и.к. Л.Уразова
Р.Таджиева

Китап басылымы Озбекстан Республикасы Мамлекетлик илимий-техникалык багдарламалары шенберинде ФА-ИЗ-ГОО2 «Каракалпакстан тарийхы (1991-2015—жыллар) китабын таярлау хэм баспадан шыгарыу» инновациялык жойбары бойынша амелге асырылды.
Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты илимий кенесинин 27.02.2017 №3 санлы Карары менен тастыйыкланган хэм баспага усыныс етилди.

МАЗМУНЫ

КирисиУ 3
1-бап. Озбекстан Республикасы миллий гарезсизлигинин жарияланыуы дауириндеги Каракалпакстан 15
1.1. 1980-жыллардын акырында Каракалпакстаннын социал-экономикалык турмысындагы кризислик жагдайы15
1.2. Каракалпакстан Республикасынын мамлекетлик суверенитети хаккындагы Декларациянын кабыл етилиуи 20
1.3. Каракалпакстанда демократиялык принциплер тийкарындагы мамлекетлик баскарыу аппаратынын калиплесиуи 27
2-бап. Гарезсизлик жыллары Каракалпакстанда жамийетлик-сиясий процесслерди демократияластырыу 37
2.1.Пукаралык институтлардын калиплесиуи хэм рауажланыуы 37
2.2. Жергиликли озин-ози баскарыу органларын калиплестириу хэм беккемлеу 50
2.3. Демократиялык жамийет шараятында массалык коммуникация куралларынын роли 61
3-бап. Базар катнасыкларына отиу хэм Каракалпакстан экономикасын модернизациялау 76
3.1. Базар катнасыкларына отиудин хукыкый тийкарын жасау калиплестириу хэм экономиканы реформалаудын биринши гезектеги уазыйпалары 78
3.2. Структуралык кайта курыулар хэм экономикалык турмысты еркинлестириу 98
3.3. Каракалпакстан экономикасынын тураклы рауажланыуынын тенденциялары 114
4-бап. Транзит дауириндеги социаллык-демографиялык проблемалар хэм социаллык кепиллик системасынын рауажланыуы 130
4.1. Арал апатшылыгы: жана тарийхый дауирде машкаланы шешиудин жолларын излеу 130
4.2. Каракалпакстандагы социал-демографиялык процесслердин озгешелиги 142
4.3. Каракалпакстан шараятында кушли социаллык коргау концепциясын амелге асырыу 148
5-бап. Миллий гаресизлик шараятында Каракалпакстан маденияты, билимлендириуи хэм илим тарауларынын рауажланыуы 169
5.1. Каракалпакстан халыкларынын мадений мийрасын Кайта тиклеуи, маденият хэм коркем-онеринин рауажланыуы 170
5.2.Илим хэм билимлендириу системасындагы реформалар 192
5.3. Саламат турмыс таризин калиплестириу, дене тарбиясы хэм спортты рауажландырыу 207
Жуумаклау 214
Сане хэм уакыялардын хронологиясы 217
Адебиятлар хэм дереклер корсеткиши 241