ГУЗАРГА АЙЛАНГАН СОКПАКЛАР
«ГУЗАРГА АЙЛАНГАН СОКПАКЛАР»

Ахмед Уразбаев

Нокис «Илим» 2019

Бул китапта апиуайы дийкан баласы, биология илимлеринин кандидаты, паразитолог алым Ахмед Уразбаевтын машакатлы омир жолы, асиресе, жетимликте оскен балалык шагы, жалтак болып оскен окыушылык дауири, тек окыу менен бант болган студентлик дауири, бурын жыгылган шанарагын тиклеп, оны тербеткени, ол хэм жетпегендей, торт перзенти менен аспирантурада окыуы – булардын хэммеси турмыстагы турли кыйыншылыкларды жениу мумкин екенлигин cоз етеди. Жетер-жетпес материаллык жагдайларда да перзентлеринин жокары билим алыуына мумкиншилик туугызганы хар бир ата-анага улги бола алады. Автордын илим гузарындагы кыйыр-шыйыр жоллары, таслы-тикенли сокпаклары болажак илимпазларды шыдамлылыкка тарбиялауда орнек болары созсиз. Китапта келтирилген турмыслык фактлер жас ауладлар, жас ата-аналар ушын келешекке багдар бериуши улги хызметин аткаратугынына гуман жок.

МАЗМУНЫ

Алгы соз 3
Кирисиу 5
1 бап. Сиясий хэм социаллык-экономикалык жагдай 9
II бап. Балалык хэм окыушылык пайытларым 14
III бап. Студентлик алтын дауирим 31
IV бап. Менин илимдеги омирим 49
Илимий анжуманлар катнасыушысыман 62
Мен катнаскан илимий экспедициялар 67
Менин ислеген илимий макемелерим 75
Мен ислеген илим-изертлеу институтлары 82
Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими 83
Болимнин басшылары 84
Болимнин материаллык-техникалык базасы 89
V бап. Менин шанарагымнын тарийхы 92
Менин перзентлерим 101
Менин денсаулыгым 108
Менин ата-енем 111
Кайин атам хэм кайин енем 119
Мурындык ата-енем 124
Мурындык балларым 125
Жакын агайинлерим, досларым хэм консыларым 126
VI бап. Менин ата-бабаларым - шежирем 129
Акемнин ата-анасы 137
Акемнин ата-бабалары хэм олардын ауладлары 139
Анамнын ата-бабалары хэм олардын ауладлары 144
Асаматдин бийдин аталас тууысканлары 150
Жуумаклау 152
Поэтикалык кутлыклаулар. 157
Хаммеге кен пейил аспан алымсан 157
Гулчехрабегимдей сулыу яры бар 158
Жетпис жигит жузли дауранын болды 160
Кыскартылган созлер 162