МИЛЛИЙ ДАСТАНЛАРЫМЫЗ — РУУХЫЙ ХЭМ МАТЕРИАЛЛЫК МАДЕНИЯТЫМЫЗДЫН ХАСЫЛ УЛГИЛЕРИ
«МИЛЛИЙ ДАСТАНЛАРЫМЫЗ — РУУХЫЙ ХЭМ МАТЕРИАЛЛЫК МАДЕНИЯТЫМЫЗДЫН ХАСЫЛ УЛГИЛЕРИ»

Каракалпак кахарманлык дастанларын тарийхый-фольклорлык изертлеу тажирийбеси
Жалгас Хошниязов
Нокис «Илим» 2018

Бул монографияда халык дастанларынын мазмунларында сакланып киятырган этнографизмлер–этнонимлер хэм топонимлер (Кыпшак, Конырат, Жийдели байсын, Мангыт, Ногай) сыяклы кауимлик, урыулык бирлеспелер, ел – жер атамалары тарийхый-фольклорлык баскыштан изертлениледи. Дастанлардын доретилген дауирлерине катнасы маселелери илимий адебиятлар жардеминде аналитикалык багдарда уйренилип шыгылган. Ата-бабаларымыздын онерментшилик касибине тийисли ат жасаулары, курал-жараклар, кийим-кеншеклер, безениу буйымлары, миллий дастурлеримиз хаккындагы маглыуматлар илимий объект сыпатында пайдаланылган. Олардын кахарманлык дастанлардын пайда болыуындагы хэм калиплесиуиндеги орны белгиленип берилген.
Монография руухый-материаллык мадениятымыз бенен, миллий фольклор тарийхы менен кызыгыушы окыушыларга хэм изертлеушилерге зарурли илимий-амелий маглыуматлар бериу имканиятына ийе.

Жууаплы редактор: С.Амирлан – улкен илимий хызметкерМАЗМУНЫ

Каракалпак кахарманлык дастанлардагы этнонимлер дарек сыпатында 3
Конырат 4
Жийдели байсын 6
Кыпшак 13
Мангыт – ногай бирлеспеси 20
Каракалпак кахарманлык дастанларындагы халык кол онеринин дареклик белгилери 30
Каракалпак кахарманлык дастанлардагы ат жасауларынын дареклик ахмийети 32
Курал-жараклар хаккында халыклык тусиниклер 47
Алыстан урысатугын урыс кураллары 54
Жакыннан урысатугын урыс кураллары 61
Корганыу кураллары 65
Каракалпак дастанларындагы кийим-кеншеклер хэм безениу буйымларынын фольклорлык сыпатлары 74
Жуумак 88