КАРАКАЛПАК РОМАНЛАРЫНДА КОРКЕМ СОЗ ПОЭТИКАСЫ
«КАРАКАЛПАК РОМАНЛАРЫНДА КОРКЕМ СОЗ ПОЭТИКАСЫ»
(1980-2010-жыллар)

Монография
Зияда Бекбергенова
Нокис «Илим» 2016

Коркем адебият тили коммуникативлик жане коркем-эстетикалык ахмийетке ийе. Сонлыктан, бул монографияда адебий шыгарманын тийкаргы компоненти есапланган автор сози, кахарман сози хэм еки хауазлы соз типлери 1980-2010-жыллардагы каракалпак романлары курылысында жанаша стильлик багдар сыпатында хар бир жазыушынын доретиушилик шеберлиги менен тыгыз байланыста даслепки мартебе кен турде анализ етиледи. Китап адебиятшы-алымлар хэм кен окыушылар жамаати ушын усынылады.

Жууаплы редактор: К.Жаримбетов, филология илимлеринин докторы, профессор, Каракалпакстан Республикасына мийнети синген илим гайраткери
Пикир билдириушилер:
К.Курамбаев, филология илимлеринин докторы, профессор.
К.Алламбергенов, филология илимлеринин докторы, профессор.
C.Бахадырова, филология илимлеринин докторы, профессор.


МАЗМУНЫ

Кирисиу3
I бап. Диалог соз каракалпак романлары курылысынын тийкаргы компоненти сыпатында7
Каракалпак романларында диалогтын коркем-эстетикалык хызмети маселеси7
Кахарман образы менен характерин ашыуда сойлеу характеристикасынын ахмийети31
3. Диалог курылысында автор ремаркасы менен кахарман репликасынын оз-ара катнасы маселеси45
II бап. Монологтын каракалпак романлары курылысында туткан орны59
1. Монологтын адебий шыгармада туткан орны хэм озине тан озгешеликлери59
2. Каракалпак романларында ишки монологтын коркемлик хызмети маселеси65
3. Сырткы монолог дара реплика сыпатында. Роман сюжетин рауажландырыуда хэм кахарман характерин ашыудагы коркемлик хызмети85
III бап. Роман курылысында автор сози хэм онын композициялык хызмети103
1. Автор сози тусиниги хэм онын роман композициясын дузиуде туткан орны103
2. Кахарман портретин жасауда автор созинин хызмети121
3. Табият коринисин сууретлеуде автор созинин хызмети137
IV бап. Еки хауазлы соз типи хаккында теориялык козкараслар153
Адебияттаныу илиминде еки хауазлы созди изертлеудин теориялык маселелери153
2. Каракалпак романларында еки хауазлы создин коркемлик хызмети маселеси165
Жуумак200