«Каракалпакский фольклор»
БЕСЦЕННЫЕ ТВОРЕНИЯ НАРОДА
«Каракалпакский фольклор»

88 - 100 тома

Обложка
из серии 100-томного академического издания, выпущенного издательством «Илим».

Главный редактор издания — профессор Н.Аимбетов
Ответственные редакторы — кандидаты филологических наук А.Альниязов и Ж.ХошниязовКаракалпак халык ауызеки коркем доретпелери ишиндеги киши жанрлар – миллий-мадений доретиушилик орталыгымызда узак уакытлардан берли калиплесип, рауажланып киятырган, бирнешше дуркин аулад уакиллеринин руухый талапларын канаатландырыуга хызмет еткен бийбаха кадириятларымыз саналады. Олар сезилерли дарежеде кыска колемге ийе болса да, мазмуны бойынша салмагы басым, кулактан кирип танге жайылатугын тасиршен кушке ийе, адамнын адамгершилик негизлерин, агла пазыйлетлерин хартареплеме жетилистириуге багдарланган озгешеликлери менен де дараланып турады. Булар катарына накыл-макаллар, термелер, толгаулар, айтыслар, жумбаклар, жанылтпашлар, балалар фольклоры улгилери киреди. Колыныздагы коптомлыкка таярлаган материаллар усы киши жанрлардан ибарат болып, олар ата-бабалардын мадений мулки сыпатында заманагой имканиятлар натийжесинде мангилесиу баскышларына отип атырганлыгы менен де айрыкша ахмийетли.
Басылымнан орын алган накыл-макаллар торт турге болинди, термелер менен толгаулар бир-биринен ажыратылды, айтыслар – еки том, жанылтпашлар – бир том, жумбаклар – еки том хэм балалар фольклоры улгилери – еки том туринде жикленип, жанрлык белгилери бойынша хар бири дара-дара томлык халатларга келтирилди. Бундагы максетимиз: китап ыкласбентлерине женилликлер туугызыу, фольклортаныушы, адебияттаныушы, маденияттаныушы канигелерди амелий-илимий маглыуматлар менен тамийинлеу хэм улыума китапкумарлар кауимин миллий руухый мийрасларымыздын дурдана улгилери менен таныстырыу, кадириятларымыздын буннан да былайгы омиршенлигин беккемлеуден ибарат.

СОДЕРЖАНИЕ
Каракалпакский фольклор

Том 88

«Накыл-макаллар»

Атамакан, ел-журт, шанарак машкалалары хаккындагы накыл-макаллар
Каракалпакский фольклор

Том 89

«Накыл-макаллар»

Инсан хэм инсаныйлык пазыйлетлер хаккындагы накыл-макаллар
Каракалпакский фольклор

Том 90

«Накыл-макаллар»

Турмыслык талаплар хэм урп-адетлер хаккындагы накыл-макаллар
Каракалпакский фольклор

Том 91

«Накыл-макаллар»

Касип-онер, уакыт хэм маусимлер хаккындагы накыл-макаллар
Каракалпакский фольклор

Том 92

«Термелер»

Каракалпакский фольклор

Том 93

«Толгаулар»

Каракалпакский фольклор

Том 94

«Айтыслар»

Жууап айтыслар
Каракалпакский фольклор

Том 95

«Айтыслар»

Шайырлар айтыслары
Каракалпакский фольклор

Том 96

«Жумбаклар»

Инсаният дуньясы хаккындагы жумбаклар
Каракалпакский фольклор

Том 97

««Жумбаклар»

Табият дуньясы хаккындагы жумбаклар
Каракалпакский фольклор

Том 98

«Жанылтпашлар»

Каракалпакский фольклор

Том 99

«Балалар фольклоры»

Аялау поэзиясы
Каракалпакский фольклор

Том 100

«Балалар фольклоры»

Балалар соз онери хэм ойынлары