Хазирги каракалпак тилинде полипредикативли конструкциялар
ОбложкаОЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫ КАРАКАЛПАКСТАН БОЛИМИ
КАРАКАЛПАК ГУМАНИТАР ИЛИМЛЕР ИЛИМ-ИЗЕРТЛЕУ ИНСТИТУТЫ
М.Даулетов
«Хазирги каракалпак тилинде полипредикативли конструкциялар»
Редактор: Г.Ж.Шерниязова
Компьютерда таярлаган: В.Султангулова
Корректор: Г.Ж.Шерниязова

Нокис «Илим» 2015

Аталган жумыста туркий тиллериндеги синтаксис илиминин сонгы изертлеу объектлеринин бири – полипредикативли конструкциялар соз етилди. Бунда хазирги каракалпак тилиндеги полипредикативли конструкцияны дузиуши хал фейил, келбетлик фейил, харекет аты фейили хэм бетлик фейил деп аталатугын шарт мейил, буйрык, тилек хэм аныклык мейил топламларынын багынынкы баянлауыш хызметинде полипредикативли конструкцияларды дузиу озгешеликлери хэм олардын багынынкы гапке катнасы, айырмашылыгы, структура-семантикалык турлери каракалпак тилинин фактлери тийкарында изертлеу объекти етип алынды.
Жумыс тил илимпазларына, жокары окыу орынларынын окытыушылары, магистрант хэм талабаларына, академиялык лицей, касип-онер колледжлери, мектеп мугаллимлерине, сондай-ак, каракалпак тили менен кызыгыушыларга арналган.


М А З М У Н Ы
Кирисиу 3
Полипредикативли конструкциялардын туркий тиллеринде уйренилиуи 3
Коспа гап хэм полипредикативли конструкциялардын айырмашылыгы тууралы коз-караслар 7
I БАП. Бетлик емес фейил формалы полипредикативли конструкциялар хэм олардын турлери 12
Багынынкы баянлауышы хал фейил формалы полипредикативли конструкциялар 12
Багынынкы баянлауышы – п,-ып/-ып, -а,-е,-й,-май/-мей формалы полипредикативли конструкциялар 14
Багынынкы баянлауышы -галы/-гели,-ганша/-генше, -гандай/-гендей,- мастан/-местен формалы полипредикативли конструкциялар 16
Багынынкы баянлауышы -галыктан/-генликтен,-ганда/-генде, -ганнан/-геннен формалы полипредикативли конструкциялар 17
Багынынкы баянлауышы келбетлик фейил формалы полипредикативли конструкциялар 19
-ган/-ген формалы полипредикативли конструкциялар 22
–ар/-ер,-р,-мас/-мес,-тугын формалы полипредикативли конструкциялар 24
Тиркеуишли–ган/-ген формалы полипредикативли конструкциялар 25
Тиркеуишли барыс, шыгыс сеплик аффиксли -ган формалы полипредикативли конструкциялар 27
Тиркеуишли –тугын, -ар/-ер,-р,-мас/-мес формалы полипредикативли конструкциялар 28
Багынынкы баянлауышлы харекет аты формалы полипредикативли конструкциялар 30
Багынынкы баянлауышы атауыш фейил формалы полипредикативли конструкциялар 31
-у,–ыу/-иу формалы полипредикативли конструкциялар 32
–мак/-мек,-ганлык/-генлик формалы полипредикативли конструкциялар 33
Тиркеуиши харекет аты формалы полипредикативли конструкциялар 35
Багынынкы баянлауышы инфинитив формалы полипредикативли конструкциялар 38
–мага/-меге формалы полипредикативли конструкциялар 39
–арга/-йерге формалы полипредикативли конструкциялар 41
–ыуга/-иуге формалы полипредикативли конструкциялар 42
II БАП. Бетлик фейил формалы полипредикативли конструкциялар 44
Бетлик фейил топламы тууралы улуума тусиник 44
Багынынкы баянлауышы шарт мейил формалы полипредикативли конструкциялар 49
Багынынкы баянлауышы буйрык, тилек, аныклык мейил формалы полипредикативли конструкциялар 51
Жуумак 54
Адебиятлар 55