Ажинияздын Кырда доретилген косыклары хэм казак шайырлары менен руухый пикирлеслиги
ОбложкаОЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫ КАРАКАЛПАКСТАН БОЛИМИ
КАРАКАЛПАК ГУМАНИТАР ИЛИМЛЕР ИЛИМ-ИЗЕРТЛЕУ ИНСТИТУТЫ
Ж. ХОШНИЯЗОВ
«Ажинияздын Кырда доретилген косыклары хэм казак шайырлары менен руухый пикирлеслиги»
Редактор: Г.Ж.Шерниязова
Компьютерда таярлаган: В.Султангулова
Корректор: Г.Ж.Шерниязова

Нокис «Илим» 2015

Автордын бул китапшасы Ажинияз Косыбай улынын Кырдагы жазган косыкларынын озине тан озгешеликлерин уйрениуге багышланган. Ондагы Уатан туйгысы, жаксы адамгершилик пазыйлетлер, консы еллер менен оз-ара карым-катнас маселелери шайырдын доретиушилик кабилетлерине кушли тасир жасаганлыгы хаккында соз болады. Сонын менен бир катарда алым, Ажинияз бенен заманлас казак шайырларынын поэтикалык доретпелерин сол дауир талапларына ылайык илимий салыстырмалы усылда талкылайды.
Бул мийнет миллий классикалык адебиятымыз бенен кызыгыушы барлык окыушылар катламы ушын тартымлы хэм кызыклы маглыуматларга ийе колланба хызметин аткарады.