Ha'zirgi qaraqalpaq orfografiyasi' ha'm punktuaciyasi'
«Ha'zirgi qaraqalpaq orfografiyasi' ha'm punktuaciyasi'»
Обложка M.Da'wletov
No'kis «Ilim» 2013 год.

MAZMUNI

So'z basi'3
Orfografiya5
Kirisiw5
Jazi'w ha'm imla5
A'lipbe6
A'lipbedegi ha'riplerdin' xi'zmeti ha'm imlasi'11
Dawi'sli' ha'riplerdin' imlasi'11
Dawi'ssi'z ha'riplerdin' imlasi'17
U'nli dawi'ssi'zlar17
U'nsiz dawi'ssi'zlar19
U'nlesl ik ni'zami' ha'm imla20
Dawi'sli'lardi'n' u'nlesiwi21
Dawi'ssi'zlardi'n' u'nlesiwi ha'm imlasi'21
Orfografiya ha'm woni'n' tiykarg'i' bo'limleri24
Qaraqalpaq orfografiyasi'ni'n' isleniw tariyxi'nan mag'li'wmat26
Qaraqalpaq orfografiyasi'ni'n' tiykarg'i' principleri36
Ponetikali'q princip37
Morfologiyali'q princip39
Fonetika-morfologiyali'q princip39
Morfologiya-fonet ikali'q princip40
Fonematikali'q princip41
Tariyxi'y-tradisiyali'q princip42
Semant ikali'q princip44
Differenciyaciya principi44
Tu'sinik principi45
Qaraqalpaq orpografiyasi'ni'n' bas principin ani'qlaw haqqi'nda46
So'z shaqaplari'ni'n' imlasi'52
So'z wo'zgertiwshi qosi'mtalardi'n' imlasi'52
So'z jasawshi' qosi'mtalari'nin' imlasi'54
Kelbetliktin' so'z wo'zgertiwshi ha'm so'z jasawshi' qosi'mtalari'ni'n' imlasi'55
So'z wo'zgertiwshi qosi'mtalari'ni'n' jazi'li'wi'55
So'z jasawshi' qosi'mtalari'ni'n' imlasi'56
Sanli'qlardi'n' imlasi'56
Almasi'qlardi'n' imlasi'57
Ra'wishlerdin' imlasi59
Feyil qosi'mtalari'ni'n' imlasi'59
Feyildin' da'reje qosi'mtalari'ni'n' imlasi'59
Feyildin' meyil qosi'mtalari'ni'n' imlasi'60
Feyildin' so'z jasawshi' qosi'mtalari'ni'n' imlasi'61
Ko'mekshi feyillerdin' imlasi'61
Ko'meicshi so'zlerdin' imlasi'62
Qospa so'zlerdin' imlasi'63
Qospa so'zlerdin' qosi'li'p jazi'li'wi'66
Qi'sqarg'an qospa so'zlerdin' jazi'li'wi'67
Qospa so'zlerdin' bо’lек jazi'li'wi'68
Qospa so'zlerdin' defis arqali' jazi'li'wi'70
Bas ha'riplerdin' imlasi'71
Wo'zlestirme so'zlerdin' imlasi'74
Wo'zlestirme so'zlerde qosi'mtalardi'n' jazi'li'wi'75
Rus wo'zlestirmelerindegi geypara so'zlerdin' imlasina tu'sinik76
So'zlerdi wo'tkermelewgo
Lati'n jazi'wi'na tiykarlang'an qaraqalpaq a'lipbesi ha'm imlasi'n jetilistiriw haqqi'nda pikirler ha'm usi'ni'slar81
Punktuaciya94
Kirisiw94
Ha'zirgi qaraqalpaq punktuaciyasi'ni'n' u'yreniliwi95
Intonaciya ha'm punktuaciya103
Qaraqalpaq punktuaciyasi'ni'n' sistemasi'106
Irkilis belgilerinin' xi'zmetine qaray bo'liniwi108
Irkilis belgilerinin' qollani'li'wi'110
Ga'ptin' son'i'nda qoyi'latug'i'n irkilis belgileri110
Noqat (.)111
Soraw belgisi (?)114
U'ndew belgisi (!)116
Ko'p noqat (...)119
Jan'a jol (abzac)120
Ga'p ishinde qoyii'latug'i'n irkilis belgileri123
Jay ga'plerdin' irkilis belgileri123
Baslawi'sh penen bayanlawi'shti'n' arasi'na si'zi'qshani' qoyi'li'wi'123
Birgelkili ag'zali' ga'plerdin' irkilis belgileri125
Ayi'ri'mlang'an ag'zali' ga'plerdin' irkilis belgileri130
Ayi'ri'mlang'an ayqi'nlawi'shti'n' irkilis belgileri130
Ayi'ri'mlang'an ani'qlawi'shti'n' irkilis belgisi134
Ayi'ri'mlang'an pi'si'qlawi'shti'n' irkilis belgisi135
Qaratpa ag'zali' ga'plerdin' irkilis belgileri136
Kins ag'zalardi'n' irkilis belgileri138
Kiris ha'm kiritpe ga'pli konstrukciyalardi'n' irkilis belgileri138
Basqa ga'pli konstrukciyani'n' irkilis belgileri141
Citatani'n' irkilis belgileri143
Qospa ga'ptin' irkilis belgileri144
Dizbekli qospa ga'ptin' irkilis belgileri144
Da'nekersiz qospa ga'ptin' irkilis belgileri145
Bag'i'nin'qi'li' qospa ga'plerdin' irkilis belgileri148
Aralas qospa ga'plerdin' irkilis belgileri150
Irkilis belgilerinn'qosarlasi'p qollani'li'wi'151
U'ndew belgisinin' qosarlasi'p qollani'li'wi'152
Soraw ha'm u'ndew belgilerinin' qosarlasi'p qollani'li'wi'152
Ko'p noqatti'n' basqa irkilis belgileri menen qosarlasi'p qollani'li'wi'153
Ti'rnaqshani'n' qosarlasi'p qollani'li'wi'155
Qosi'mshalar159
Ortak tu'rk alfabesi159
Тu'гk alifbosi160
Узбекистон Республикасининг Конуни161
Лотин ёзувига асосланган узбек алифбоси162
O'zbekiston Respublkasi Vazirlar Mahkamasining qarori163
«Латын жазыуына тийкарланган каракалпак элипбесин енгизиу хаккында»гы Каракалпакстан Республикасы нызамына косымшалар хэм озгерислер киргизиу тууралы Каракалпакстан Республикасы Жокаргы Кенесинин карары164
«Латын жазыуына тийкарланган каракалпак элипбесин енгизиу хаккында» Каракалпакстан Республикасы нызамына косымшалар хэм озгерислер киргизиу хаккында165
A'lipbe166
Yeni turkmen alfabesi167
Татарча латин элипбасы168
II. Kirim Tatar Milli Kurultayi'nin II.Toplantisinda alinan «Latin esasindaki Kirim Tatar alfabesi каrаrinа ilave»169
Typiк тилдерiнiн терминологиялык создiгiне транскрипция ушiн усынылган эрiптер170
Avtordi'n' a'lipbe, orfografiya ha'm punktuaciya boyi'nsha publikaciyalari'171
A'debiyatlar174