Жаксыдан баг калар...
«ЖАКСЫДАН БАГ КАЛАР…»

Каракалпакстан Республикасына мийнети синген маденият хызметкери Турганбай Ганиевтин доретиушилик хызметлери, ози хаккында турмыс кеширмелери хэм заманласларынын еске тусириулери

Нокис «Илим» 2012

Таярлаушылар: филология илимлеринин кандидаты Ж.Хошниязов, Т.Утегенова
Пикир билдириушилер: А.Альниязов, С.Амирлан
Редактор: Ж.Хошниязов
Компьютерде версткалаушы: В.Султангулова
Корректор: Г.Ж.Шерниязова
Компьютерде терген: У.Мамбетмуратова
Техникалык редактор: Ж.Ганиев

М А З М У Н Ы

Ж.Хошниязов - Китап хаккында азгана алгы соз 3
Аяулы анам тууралы апсанага такаббил хакыйкатлык 7
Мени ким деп ойлайсызлар, алеумет ?! 13
Ш.Уснатдийнов - Кокиреги сергек инсан еди. 23
К.Есемуратов - Добрый след 25
Б.Убайдуллаев - Пидайы инсан еди 27
К.Махсудов - Кыймас, калын дос едик 28
Б.Файзуллаева - Мактаныш етип журемиз 30
Ф.Хабийбуллаев — Устазымыз Турганбай Ганиев хаккында бир ауыз соз 32
Каржаубай хажы Иманалиев - Турганбай Жумагалий улы Ганиевке ырзашылык туйгым 34
Н.Ауезов - Алдымыздагы агамыз 36
М.Жаримбетов - Белгили журналист, пидайы устаз 37
Еске тусириулер хаккында 38
Г.Ганиева - Акемнин еске тусириулеринен 39
Б.Ганиев - Акем аскар тауым еди 41
С.Ганиев - Кеулин ток болсын аке 43
Т.Утегенова - «Генжетайымнын кошеси» менен 45
Турганбай Ганиевтин шанарак агзалары хаккында кыскаша маглыуматлар 47
Сонгы соз 50