Каракалпак халык накыл-макалларынын кыскаша тусиндирме созлиги хэм жуйели созлер
КАЛЛЫ АЙЫМБЕТОВ
«Каракалпак халык накыл-макалларынын кыскаша тусиндирме созлиги хэм жуйели созлер»
(На каракалпакском языке), Нокис, "Каракалпакстан", 2007, 60 бет

МАЗМУНЫ

Кирисиу3
Жуйели созлер
Анкау бала32
Арба колигин бар, сен кош32
Жэне бир бауырсак бер33
Коринбегеймен балам33
Асыкканнан-ак олермен-ау33
Саран хэм сакый33
Бир парк бар 34
Бес бауырсак, бир гулше34
Шам котерген адам34
Кудай35
Сум кемпир35
Уйиниздин патшасы жок-па?35
Ишимнен айттым36
Ишин гыж-гыж кай нап турган шыгар-ау!36
Коркак адам36
Гаптен уткан шешен37
Созсиз бараман37
Атты уркитиу37
Жанылмac жак болмac37
Бузаудын жабыуын алып кел38
Жерди уш тепкенде арбадан тусиремен38
Арпа такан39
Tyc корген шопан39
Неге панкылдатып ата бермейсен39
Озиме тийсенде, мурныма тийегормен40
Горкау журим тилемейди40
Еки тулки40
Сум ешек41
Жийренше шешен41
Бастырманын баканы тайды41
Огиздин жолы41
Омирбектин пирине
Салемге барганы42
Омирбек ешекке минерде43
Омирбек Шымбай базарында43
Омирбектин хакы алыуы43
Омирбек казанга дуз пайын салды44
Маган берген ылагын еркек пе еди, уай-уай44
60 жыл жаткан жол45
Емирбек жууери корыганда45
Ережеп тентек45
Сынау45
Жер болискенде46
Аскербасы46
Ережеп касте болганда47
Жолаушы47
Ережеп пенен Омирбек47
Хазирги заман юморлары
Огиз коскан машина47
Жайдак ешек минген гарры48
Дамсиз сорпа49
Доныз дузак49
Кок кауын50
Жиберген харибинди окытып болдык50
Ликбез50
Трактордын галгалайы сынды50
Ауырган тистен калай кутылды51
Горкау51
Жогалган коржын52
Музейдеги батырлар52
Абуль-фарадждан54
Абуль-фарадж54
Кушли адам 54
Акыл ийеси54
Келе болмайтугын акмак55
Акмак акыллыны танымайды55
Онын байлыгы55
Огада биймазалык55
Кеуиллиликтин себеби55
Акмактын еки белгиси55
Атынды озгерт56
Ен жаксы талим56
Аплатун хаккында56
Жогалган ешек56
Балыкшыга сауал56
Ол не айтты56
Жаксылыкка кууаныу57
Хакыйкатты ким суйеди?57
Егер акмакка жаксылык кылсан57
Кала не менен мактана алады?57
Урыны алдаган бала57
Кыйын хэм ансат хаккында57
Жалахорды калай жазалау керек?58
Сууын менен тулки хаккында58
Есте саклау хэм умытыу хаккында58
Сыкмарлар58
Досназар солакай58