Назархан
«Назархан»

МАЗМУНЫ

Алгы соз3
Эййемги Назархан8
Назарханнын тэбияты хэм халкы22
Дийханшылыгы менен мал шаруашылыгы27
Базар хэм онерментшилик29
Назарханлы бий-торелер33
Назархан палуанлары41
Мухаддес орынлар44
Назархан шора хукимега жылларында56
Назархан екинши жер жузилик урысы жылларында63
Жети асырым - Бахыт жолы78
Назархан урыстан кейинги жылларда80
Назархан 1960-1990 жылларда84
Назарханлы мэденият хэм илим гайраткерлери90
Назархан гэрезсизлик жылларда97
Эдебиятлар100